รายชื่อ ผู้กู้ กรอ.รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารให้ธนาคารกรุงไทย ภาคเรียน ที่ 1/2560 เพื่อรอรับเงินโอนค่าครองชีพ
ประเภทข่าวสาร : | วันที่ประกาศ 18 ก.ย. 2560  | อ่าน 314 ครั้ง

    รายชื่อ ผู้กู้ กรอ.รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ส่งเอกสารให้ธนาคารกรุงไทย ภาคเรียน ที่ 1/2560 เพื่อรอรับเงินโอนค่าครองชีพ
    ให้นักศึกษาดูช่อง "วันที่ ตรวจสอบแบบยืนยัน"  แล้วนับเพิ่มไปอีก 30 วัน  เงินจะเข้าเดือนแรกของเดือน ส.ค.60  จำนวน 2,200 บาท 
 ลำดับ 
 ที่ 
 เลขที่ประจำตัว 
 ประชาชน 
 ชื่อ-นามสกุล   เลขที่สัญญา   เลขที่แบบยืนยัน   ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่าย 
 เกี่ยวเนื่องฯ 
 ค่าครองชีพ   รวม   รหัสนักศึกษา   สาขาวิชาเอก/หลักสูตรสาขาวิชา   ชั้นปี   วันที่ตรวจสอบ 
 แบบยืนยัน 
1 1-2299-00653-66-8 นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนนอก A2557001402100058 S2560001402100001  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730373019-0 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 02/09/2560
2 1-1037-01985-61-5 นางสาวนันทมน ไยไหม A2557001402100036 S2560001402100002  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730331001-9 ประมง 4 02/09/2560
3 1-2299-00658-25-2 นางสาววนิดา อุ่นอาษา A2557001402100064 S2560001402100003  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730331013-4 ประมง 4 06/09/2560
4 1-1904-00054-44-0 นายศราวุฒิ จันทรวิสูตร A2557001402100056 S2560001402100004  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730331017-5 ประมง 4 30/08/2560
5 1-2204-00158-02-3 นายชัยวิรัตน คำเพ็ชร A2557001402100029 S2560001402100005  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730311006-2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 12/09/2560
6 1-3658-00001-42-7 นางสาวรัตนาวรรณ พวงจิตร A2557001402100031 S2560001402100006  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730381008-3 เทคโนโลยีชีวภาพ 4 30/08/2560
7 5-9096-01008-03-1 นายวัชระพล จินาวงศ์ A2557001402100030 S2560001402100007  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730381015-8 เทคโนโลยีชีวภาพ 4 30/08/2560
8 1-2299-00656-94-2 นายประพันธ์ วงศ์แก้ว A2557001402100026 S2560001402100008  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730363005-1 เทคโนโลยีเครื่องกล 4 30/08/2560
9 1-1030-00087-23-8 นายเยนส คนัปป์ A2557001402100025 S2560001402100009  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730363009-3 เทคโนโลยีเครื่องกล 4 30/08/2560
10 1-2299-00672-12-3 นายศรัณย์ แซ่จัง A2557001402100059 S2560001402100011  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730373018-2 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 30/08/2560
11 1-2399-00235-61-1 นางสาวสุรีพร นวลศรี A2557001402100006 S2560001402100012  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035730251027-0 การจัดการโลจิสติกส์ 4 06/09/2560
12 1-3110-00238-53-4 นางสาวดวงใจ พลไธสง A2557001402100018 S2560001402100013  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730251078-3 การจัดการโลจิสติกส์ 4 02/09/2560
13 1-2299-00542-53-0 นางสาวสิริลักษณ์ ชำนาญไพร A2557001402100005 S2560001402100014  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730251064-3 การจัดการโลจิสติกส์ 4 30/08/2560
14 1-4099-01370-34-0 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีทาหงษ์ A2557001402100054 S2560001402100015  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730251045-2 การจัดการโลจิสติกส์ 4 02/09/2560
15 1-2203-00076-13-1 นางสาวสุดารัตน์ ตีราศ A2557001402100014 S2560001402100019  3,900.00   0.00   13,200.00   17,100.00  035730251091-6 การจัดการโลจิสติกส์ 4 12/09/2560
16 1-2299-00670-16-3 นายกิตติ ฉัตรเงิน A2557001402100069 S2560001402100021  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730373027-3 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 02/09/2560
17 1-3399-00485-07-1 นางสาวปิยะธิดา โสผล A2558001402100002 S2560001402100025  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035830251013-8 การจัดการโลจิสติกส์ 3 30/08/2560
18 1-2210-00006-66-9 นางสาวสนธิยา แก้วจันทึก A2558001402100027 S2560001402100026  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830271021-7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 06/09/2560
19 1-2199-00498-68-9 นางสาวชลธิชา แก้วยก A2557001402100002 S2560001402100027  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730271010-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 30/08/2560
20 1-2299-00660-68-1 นางสาวถิรนันท์ บุญลือ A2557001402100013 S2560001402100028  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035730271003-7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 02/09/2560
21 1-2210-00004-47-0 นางสาวสุวนันท์ ภักวิลัย A2557001402100017 S2560001402100029  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730261012-0 การบัญชี 4 02/09/2560
22 1-2297-00071-93-2 นายณัฐพงศ์ ผลิพืช A2557001402100003 S2560001402100030  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035730261005-4 การบัญชี 4 30/08/2560
23 1-3612-00217-71-9 นางสาวอันตรา กาดนอก A2557001402100020 S2560001402100031  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730261022-9 การบัญชี 4 30/08/2560
24 1-2208-00017-00-1 นางสาวอรอนงค์ คงเจริญ A2557001402100008 S2560001402100032  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035730261030-2 การบัญชี 4 30/08/2560
25 1-2403-00154-35-2 นางสาวนัตยาพร ล้อมวงษ์ A2557001402100001 S2560001402100033  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730271032-6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 30/08/2560
26 1-2299-00716-39-2 นางสาวกนกวรรณ มโนธรรม A2557001402100037 S2560001402100034  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730271028-4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 30/08/2560
27 1-9499-00275-16-1 นายทศพร ทองเย็นใจ A2557001402100078 S2560001402100035  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730271027-6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 02/09/2560
28 1-2105-00108-49-4 นางสาวทิพยรัตน์ พงษ์เกิด A2557001402100010 S2560001402100036  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730261007-3 การบัญชี 4 30/08/2560
29 1-2699-00237-32-0 นางสาวสุริชา เจริญศรี A2558001402100010 S2560001402100037  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035830322039-8 พืชศาสตร์ 3 30/08/2560
30 1-2198-00243-00-0 นางสาวธัญญาวดี นพเวช A2559001402100001 S2560001402100038  11,200.00   0.00   13,200.00   24,400.00  035940261036-4   4 02/09/2560
31 1-1601-00503-32-0 นายชัยพัฒน์ จันทรมงคล A2557001402100068 S2560001402100041  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730261021-1 การบัญชี 4 11/09/2560
32 1-2299-00664-45-7 นายวสันต์ เผื่อนผัน A2557001402100057 S2560001402100042  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730322051-5 ประมง 4 30/08/2560
33 2-3103-00065-78-1 นางสาวพัชราวรรณ หมื่นยศ A2557001402100027 S2560001402100043  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730311001-3 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 30/08/2560
34 1-2703-00027-11-3 นายวรรณลภย์ หาญประสพ A2558001402100005 S2560001402100044  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035830311012-8 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3 06/09/2560
35 1-2305-00049-04-8 นางสาวกชวรรณ เสริฐศรี A2558001402100026 S2560001402100045  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035930322041-2 การจัดการโลจิสติกส์ 2 02/09/2560
36 1-2298-00078-43-2 นางสาวอัญชลี ภาคพิพัฒน์ A2557001402100023 S2560001402100046  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730311002-1 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 12/09/2560
37 1-2399-00251-88-8 นางสาวทัศสุนีย์ ปานนิล A2558001402100007 S2560001402100047  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035830311011-0 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3 30/08/2560
38 1-2298-00079-97-8 นางสาวพิชญา สนเสริฐ A2558001402100028 S2560001402100048  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830322004-2 พืชศาสตร์ 3 02/09/2560
39 1-3098-00270-10-3 นายวรพจน์ เพิ่มพูล A2558001402100017 S2560001402100049  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830331026-4 ประมง 3 30/08/2560
40 1-2001-00672-17-1 นางสาวนันทิดา สินทักทรัพย์ A2558001402100011 S2560001402100050  13,700.00   0.00   0.00   13,700.00  035830331011-6 ประมง 3 30/08/2560
41 1-2209-00003-09-6 นางสาวเก้าทิพย์ คมสัน A2558001402100013 S2560001402100051  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830322001-8 พืชศาสตร์ 3 02/09/2560
42 1-6699-00291-91-6 นางสาวสุนารัตน์ จันฉิม A2558001402100023 S2560001402100052  11,200.00   0.00   13,200.00   24,400.00  035830261026-8 การบัญชี 3 30/08/2560
43 1-2105-00109-22-9 นางสาวปัณชญา คำมฤทธิ์ A2558001402100032 S2560001402100053  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830324045-3 ประมง 3 30/08/2560
44 1-2209-00002-74-0 นางสาวนุชรินทร์ สมแสน A2558001402100016 S2560001402100054  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830353008-5 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 30/08/2560
45 1-2105-00111-95-9 นางสาววริสรา ชาวนา A2558001402100033 S2560001402100055  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830331031-4 ประมง 3 30/08/2560
46 1-4499-00409-53-6 นายวศิน ประกอบแก้ว A2558001402100031 S2560001402100056  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830353060-6 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 02/09/2560
47 1-2299-00555-38-1 นางสาวฐิติมา เกตุทอง A2558001402100014 S2560001402100057  0.00   0.00   13,200.00   13,200.00  035830341010-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 12/09/2560
48 1-2501-00357-21-7 นางสาวเกวลี อุ่นใจ A2558001402100021 S2560001402100058  11,200.00   0.00   0.00   11,200.00  035830261031-8 การบัญชี 3 02/09/2560
49 1-2299-00673-00-6 นางสาวณหทัย สายทอง A2557001402100052 S2560001402100059  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341015-7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 06/09/2560
50 1-5505-00143-80-7 นางสาวชยากร รินเสน A2557001402100047 S2560001402100060  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341005-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
51 1-2010-00077-16-7 นางสาวณัฐธิดา จิตรเจริญมงคล A2557001402100049 S2560001402100061  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341016-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
52 2-1299-00056-45-6 นางสาวอัญมณี รัตนธรรมเมธี A2557001402100051 S2560001402100062  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341020-7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 02/09/2560
53 1-2603-00098-77-1 นางสาวกันยารัตน์ แสนทวี A2557001402100043 S2560001402100063  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341003-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
54 1-3699-00365-09-2 นางสาววาสนา รัตนเหมบุตร A2557001402100061 S2560001402100064  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341010-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
55 1-2001-00572-70-3 นายเจษฎา ปามา A2557001402100046 S2560001402100065  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341014-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 02/09/2560
56 1-1020-02596-37-6 นางสาวธัญดา สุภาพร A2557001402100050 S2560001402100066  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341030-6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
57 1-2299-00657-05-1 นางสาวกรกนก จ่างมณี A2557001402100044 S2560001402100067  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341028-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 12/09/2560
58 1-3017-00252-65-3 นายชยานันท์ ปะวาณะศรี A2557001402100062 S2560001402100068  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341018-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
59 1-5505-00147-95-1 นางสาวปิยะวรรณ ยอดออน A2557001402100048 S2560001402100069  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341004-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
60 1-3317-00034-78-8 นางสาวศิระพร บุตะเคียน A2557001402100045 S2560001402100070  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341033-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 06/09/2560
61 1-2299-00701-43-3 นายภัทรพงษ์ ภิรมย์พงษ์ A2557001402100032 S2560001402100071  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  035730373022-4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 30/08/2560
62 1-2299-00684-14-8 นางสาวจริยา เอมไทย A2557001402100065 S2560001402100072  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730341002-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 30/08/2560
63 1-2499-00399-76-1 นางสาวกนกวรรณ พ่วงศิริ A2557001402100004 S2560001402100074  8,500.00   0.00   13,200.00   21,700.00  035730271009-4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 12/09/2560
64 1-2501-00350-81-6 นายชนวีร์ บุญมาดี A2557001402100072 S2560001402100075  8,500.00   0.00   0.00   8,500.00  035730271015-1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 06/09/2560
65 1-2299-00695-97-2 นางสาวบุณณดา ถนอมวัฒน์ A2557001402100067 S2560001402100077  7,500.00   0.00   13,200.00   20,700.00  035730322053-1 ประมง 4 30/08/2560
66 1-2299-00741-47-8 นายชนะเกียรติ ฤกษ์เวียง A2558001402100029 S2560001402100078  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830331032-2 ประมง 3 30/08/2560
67 1-9098-01051-16-7 นางสาวศศิธร เครือวงศ์ A2558001402100018 S2560001402100080  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830341003-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 02/09/2560
68 1-2299-00692-32-9 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมเกษร A2558001402100022 S2560001402100081  13,700.00   0.00   13,200.00   26,900.00  035830221008-5 ระบบสารสนเทศ 3 06/09/2560
69 1-2204-00154-83-4 นางสาวอรวรรณ ศรีตระกูล A2557001402100060 S2560001402100082  4,400.00   0.00   13,200.00   17,600.00  03573037100-5 เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 11/09/2560

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.60