ประกาศ สำนักงาน กยศ.จะเข้าตรวจเยี่ยมและพบนักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ประเภทข่าวสาร : | วันที่ประกาศ 10 ส.ค. 2560  | อ่าน 497 ครั้ง

รายชื่อผู้กู้ กยศ
นางสาวรัตติกาล บาศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ วิเศษศรี
นางสาวดวงฤทัย พุทธรัตน์
นางสาวจันทร์จีรา อยู่เย็น
นางสาวกรรณิการ์ ธารณะกลาง
นางสาวธัญญารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวภาวิณี เถื่อนศรีจันทร์
นางสาวภาวิณี เถื่อนศรีจันทร์
นางสาวปิยะธิดา สุทธิธารสมบัติ
นางสาวเจนจิรา จำรัส
นายจิรวัฒน์ จินตกานนท์
นางสาวปัทมา แซ่บู๊
นายธีรภัทร์ บุญเกิด
นางสาวเกศราภรณ์ ทองหยอด
เด็กหญิงสมิตา จันทอินทร์
นางสาวกิตติยา ยะถาคาร
นางสาวมณีวรรณ ตาดำ
นางสาวโสรยา ตามบุญ
นางสาวณัฐริกา ศรีสังข์
นายศุภกร ประคองภักดิ์
เด็กหญิงอนันดา พันธุเดช
นางสาวจีราภรณ์ คามาวาส
นางสาวเจนจิรา เดชมาก
นายอาทิตย์ เหล่าวงษา
นางสาวอภิญญา หินสูงเนิน
นายสุพล อินโสม
นางสาวชลนิภา สุขเกษม
นายนิวัฒน์ นาคเจริญ
นางสาวชิดชนก พุฒิศานต์
นายสมศักดิ์ แสงโชติ
นายกิตติ โสภาเพชร
เด็กชายทิวนนท์ วนาลัย
นายธันธนะ แวววงษ์
นางสาวเกศราภรณ์ เทียนประเสริฐ
นางสาวยุพารัตน์ มงคลรัตน์
นางสาววชิรา คำหนัก
นางสาวเมวิญา นนทะพา
นางสาววรดา อินทนุพัฒน์
นางสาวทอฝัน บุญชู
นางสาวรัตนาพร น้อยบำเหน็จ
นางสาวสุทธาสิณี ควรเอี่ยม
นางสาวศิริลักษณ์ นิยมชัย
นางสาวยุพาวรรณ เครือแส
นายฤทธิ์ศักดิ์ ทองคำ
นางสาวลักษณารีย์ คงสุวรรณ์
นางสาวกัลยารัตน์ แทนจะโป๊ะ
นายสุเมธ ชอบรส
นางสาวเกวลี ประชุมวัตต์
นายฤทธิเกียรติ์ ภูกุล
นางสาวนภารัตน์ ศิริบุญ
นางสาวมลทิรา ขอบทอง
นางสาวอัญชลี นิยมฤทธิ์
นางสาวภัทรวดี สุรศัพท์
นางสาวณัฐมล บุญลอย
นายกฤษฎา หอมชื่นใจ
นายจักริน แสนสิงห์
นางสาวหทัยชนก สมรรถการ
นางสาวจารุวรรณ์ จันทรา
นางสาวอนัญญา กีตา
นายไกรวิชญ์ โวหาระวัน
นางสาวปณิฐิญา ทิศกระโทก
นายปราการชัย ดีบุญชัย
นางสาวอาทิตยา พายะพิมพ์
นางสาววรดา บุตรเรียง
นางสาวภัคจิรา สิริคงสุข
นางสาวอรณิช ศรีงาม
นางสาวสุพิชชา พฤกษาชาติ
นางสาวจารุณี วงษ์ญาติ
นางสาวสุภัทรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร กรอบกระจก
นางสาวทิพย์รัตน์ ชูสุวรรณ
นางสาวราตรี จันทภักดิ์
นางสาวสกุลตลา คงสิบ
นายกฤตภาส ยิ้มย่อง
นายสรยุทธ์ อินทะวิเศษ
นางสาวฐาปนี ตั้งฤกษ์สถาพร
นางสาวสุมณฑา บึงโบก
นายกสิวัฒน์ วาสิกดิลก
นางสาวจิรัญญา โสพันธ์
นางสาวรุจรีย์ จิตศรัทธา
นางสาวนวาริน เรืองโรจน์
นางสาววิจิตรา ชนะสะแบง
นายสมบัติ ศรีสุวรรณ
นางสาวเกวลี พุทธจร
นายธัญญา พิมพ์แก้ว
นายวัฒนชัย ก้อนเงิน
นางสาวนภาวรรณ ชนะสิทธิ์
นางสาวสรญา แซ่เจียว
นางสาวนิสารัตน์ ห้วงน้ำ
นางสาวศันสนีย์ คงทัน
นางสาวภัทราพร วงศ์วิทยะ
นางสาวสุกัญญา กลิ่นขจร
นายอนุสรณ์ สินเหลือ
นางสาวนวลพรรณ สาริกา
นางสาวไพลิน เขยพุดซา
นางสาวศศินิภา ศรีวงศ์
นายวรวุฒิ ผิวแก้ว
นายธีรเดช จงรักษา
นางสาวนิธิดา อมรชัยดลวัฒน์
นางสาวนันทพร โนมขุนทด
 
รายชื่อผู้กู้ กรอ.
นายกฤษณะ สุภารัตน์
นางสาวกชวรรณ เสริฐศรี
นายภาสกร แตงแก้ว
นางสาวธัญญาวดี นพเวช
นางสาวจิราภรณ์ ธรรมเกษร
นางสาวสนธิยา แก้วจันทึก
นางสาวสุริชา เจริญศรี
นายสิทธิศักดิ์ กองพันธ์
นางสาวปิยะธิดา โสผล
นางสาวเกวลี อุ่นใจ
นางสาวนุชรินทร์ สมแสน
นายวรรณลภย์ หาญประสพ
นางสาวทัศสุนีย์ ปานนิล
นางสาวนันทิดา สินทักทรัพย์
นายวรพจน์ เพิ่มพูล
นางสาวปัณชญา คำมฤทธิ์
นางสาววริสรา ชาวนา
นายชนะเกียรติ ฤกษ์เวียง
นางสาวฐิติมา เกตุทอง
นางสาวศศิธร เครือวงศ์
นายดิฐพงค์ ทองเชื้อ
นางสาวสุนารัตน์ จันฉิม
นายวศิน ประกอบแก้ว
นายชัชพล ผูกพัน
นางสาวพิชญา สนเสริฐ
นางสาวเก้าทิพย์ คมสัน
นางสาวรัชยา ทรงประเสริฐ
นางสาววรดา เจเถื่อน
นางสาวเนตรนภา นุ่มนุ้ย
นางสาวสุวนันท์ ภักวิลัย
นางสาววาสนา รัตนเหมบุตร
นางสาวสุรีพร นวลศรี
นายศิรายุทธ ตุงใย
นายณัฐพงศ์ ผลิพืช
นางสาวดวงใจ พลไธสง
นางสาวสกุลตรา ศรีชา
นายวัชระพล จินาวงศ์
นายชัยพัฒน์ จันทรมงคล
นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีทาหงษ์
นางสาวทิพยรัตน์ พงษ์เกิด
นางสาวสมหญิง คมยืด
นางสาวนัตยาพร ล้อมวงษ์
นางสาวชลธิชา แก้วยก
นายชนวีร์ บุญมาดี
นางสาวอันตรา กาดนอก
นางสาวรัตนาวรรณ พวงจิตร
นางสาวอรอนงค์ คงเจริญ
นางสาวอรอนงค์ คงเจริญ
นางสาวกนกวรรณ พ่วงศิริ
นางสาวสิริลักษณ์ ชำนาญไพร
นางสาวกนกวรรณ มโนธรรม
นายทศพร ทองเย็นใจ
นางสาวสมใจ อิ่มอำไพ
นางสาวกันยารัตน์ แสนทวี
นายเจษฎา ปามา
นายวสันต์ เผื่อนผัน
นายทรงเกียรติ สมบูรณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนนอก
นายศรัณย์ แซ่จัง
นางสาวณัฐธิดา จิตรเจริญมงคล
นายชยานันท์ ปะวาณะศรี
นางสาวชยากร รินเสน
นางสาวณหทัย สายทอง
นางสาวสิริณัฏฐ์ บุญแก้ว
นางสาวจิราภา มุทาวัน
นายภัทรพงษ์ ภิรมย์พงษ์
นายกิตติ ฉัตรเงิน
นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์
นางสาวนันทมน ไยไหม
นายศราวุฒิ จันทรวิสูตร
นางสาวจริยา เอมไทย
นางสาววนิดา อุ่นอาษา
นายอรรถพล เชยจันทร์
นางสาวศิระพร บุตะเคียน
นางสาวกรกนก จ่างมณี
นางสาวธัญดา สุภาพร
นายเยนส คนัปป์
นางสาวปิยะวรรณ ยอดออน
นายประพันธ์ วงศ์แก้ว
นางสาวสุดารัตน์ ตีราศ
นายสุนทร ฉิมพสุทธิ์
นางสาวอัญชลี ภาคพิพัฒน์
นายขจรศักดิ์ เทพกาษร
นายอดิเทพ บำรุงบ้าน
นางสาวบุณณดา ถนอมวัฒน์
นางสาววิภาวรรณ อภิบาลศรี
นางสาวพัชราวรรณ หมื่นยศ
นางสาวอัญมณี รัตนธรรมเมธี
นายชัยวิรัตน คำเพ็ชร
นางสาวอรวรรณ ศรีตระกูล