Untitled Document

ประชาสัมพันธ์  ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE THAILAND) ประจำปี 2560

 

สาขาวิชาดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พืชสวน
3. สัตวศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติ 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือเอก 
    ทุกมหาวิทยาลัย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
3. เป็นผู้ที่สามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
4. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดี


http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/Doc/announcement%20Students%202560.pdf

 

ผังบุคลากร

ติดต่อเรา

เอกสาร บริการนักศึกษา

เอกสาร กยศ. , กรอ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ.กรอ