Untitled Document

 

นางสาวบุณฑริกา  สุมะนา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  ด้านพัฒนานักศึกษา

นางสาวจินตนา  คีรีชล

ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และ หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายสมชาย  คุณจันทร์

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกกีฬา และ  หัวหน้าแผนกกิจกรรม

นางสาวกมลนพวรรณ  ขอมุ่งกลาง

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวดวงกมล  เป็นสุข

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ผังบุคลากร

ติดต่อเรา

เอกสาร บริการนักศึกษา

เอกสาร กยศ. , กรอ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ.กรอ