Untitled Document

   
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"    ปีที่11 ประจำปีการศึกษา 2559   

 ทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องมัฒวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพ


        ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     วิทยาเขตจันทบุรี   เข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 4 คน ดังนี้.-

1. นายจักริน  สุทธิโก  ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา การจัดการ

2. น.ส.ชุติมน   นุ้ยเศษ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. น.ส.อินทุอร  ประสพวิริยะ  ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การจัดการ

4.น.ส.วรชา  บุตรเรียง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผังบุคลากร

ติดต่อเรา

เอกสาร บริการนักศึกษา

เอกสาร กยศ. , กรอ.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ.กรอ