ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : จัดทำสัญญาทุนวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ :  08 พ.ย. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 334คน
ข้อความ

เอกสารจัดทำสัญญาทุนวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

1. สัญญารับทุนอุดหนุน  จำนวน 2 ชุด   (ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด พร้อมพยานลงนามจริง 2 ท่าน) ดาวน์โหลด
 หมายเหตุ  วันที่ทำสัญญาทุนให้นักวิจัย เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย 2561 จำนวน 3 ชุด (ลงนามจริงทั้ง 3 ชุด  สำหรับแนบสัญญารับทุนฯ 2 ฉบับ และการเบิกจ่ายงวดแรก 1 ฉบับ)     พร้อมซีดีไฟล์ จำนวน 1  แผ่น (ต้องเป็นไฟล์.docเท่านั้น)  พร้อมลายเซ็นสแกนใส่ในข้อเสนอโครงการวิจัย  ดาวน์โหลด
 3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย  (แบบ วจ.1) จำนวน 3 ชุด (ลงนามจริงทั้ง 3 ชุด 
สำหรับแนบสัญญารับทุนฯ 2 ชุด และการเบิกจ่ายงวดแรก 1 ชุด)  ดาวน์โหลด
  4. บันทึกขอเบิกเงินงานวิจัยงวดที่ 1 จำนวน 1 ชุด       ดาวน์โหลด   
  5. แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1) จำนวน 2 ชุด  ดาวน์โหลด
ส่งที่งานวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 พ.ย. 60 คะ