ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอแจ้งเรื่องขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน และ รายได้ ปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศ :  08 ส.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 363คน
ข้อความ

ขอแจ้งเรื่องขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน และ รายได้ ปีงบประมาณ 2560

หลักฐานประกอบการขยายเวลา มีดังนี้ 
1. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย(แบบ ต-1ช/ด)  คลิ๊ก
2.แบบฟอร์มขอชี้แจ้งเรื่องขอขยายเวลาดำ้เนินงานวิจัย(แบบสวพ.ขย.56)  คลิ๊ก
3.บันทึกข้อความขอขยายเวลา  คลิ๊ก
 ส่งภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น