ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณรายจ่าย(เงินรายได้) ประจำปี 2562
วันที่ประกาศ :  08 ส.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนคนเข้าดู : 343คน
ข้อความ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณรายจ่าย(เงินรายได้) ประจำปี 2562

โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2562 จะต้องประกอบไปด้วย

1 ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว(แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน 5 ชุด คลิ๊ก
2 โครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด แบบฟอร์มฉบับปรับปรุงล่าสุด วช.(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คลิ๊ก
3 ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น ต้องเป็นไฟล์ .doc
4. แผนดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)   คลิ๊ก
ส่งภายในวันที่ 30 กันยา 2560 นี้เท่านั้น