ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศถึงนศ
วันที่ประกาศ :  08 ก.พ. 2561 
ชื่อประเภทข่าวสาร : ข่าวสารงานทะเบียน
จำนวนคนเข้าดู : 555คน
ข้อความ

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ

(ปรับวิธีการลงทะเบียนใหม่ ณ วันที่ 20พย.60)

1

ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนและยืนยันการลงทะเบียนในระบบให้สมบูรณ์

2

หลังจากลงทะเบียนให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ณ งานส่งเสริมวิชาการฯ

3

เจ้าหน้าที่จะปรับค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ในระบบ

4

ให้พิมพ์ใบลงทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบลงทะเบียนเรียน

  - นศ.กู้กรอ.ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้พิมพ์  3  ใบ  แล้วให้ไปประทับตรากู้ กรอ.ที่ห้องกิจการนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่ห้องส่งเสริมวิชาการฯ

  - นศ.ที่ไม่ได้กู้ กรอ. ให้พิมพ์ 2 ใบ ให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่ห้องส่งเสริมวิชาการฯ

5

นำใบลงทะเบียน ไปชำระเงิน เฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ที่งานคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

นักศึกษาโควตาพิเศษ ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น  เมื่อติดต่อกับ

งานส่งเสริมวิชาการฯ  โดยเฉพาะนักศึกษาชาย  ต้องไม่มีหนวดเครา 

หรือผมยาวเกินความเรียบร้อย