Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

นักศึกษาสามารถดาว์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ได้ที่นี่


แบบคำร้องต่างๆ
ทบ.09  แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) และผู้สำเร็จการศึกษา
มทร.42 ,65  แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา - ใบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สวท.01  แบบคำร้องทั่วไป
สวท.03  แบบคำร้องขอลดวิชาเรียน (ภายใน 12 สัปดาห์)
สวท.04  แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา / กลุ่มเรียน
สวท.07  แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน แบบเรียนเน้น
สวท.08  แบบคำร้องขอยกเว้นหรือเทียบโอน รายวิชาที่ศึกษามาแล้ว
สวท.09  แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน F
สวท.10  แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส.I
สวท.16  แบบคำร้องแจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์
สวท.18  แบบคำร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน
ทบ.18  บันทึกข้อความ เรื่องขอแก้ค่าระดับคะเเนน ม.ส. I
หนังสือมอบฉันทะ