Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษตัองทำส่งงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในแต่ละภาคเรียนซึ่งนักศึกษาโควตาพิเศษ ต้องปฏิบัติก่อนลงทะเบียนเรียนของทุกเทอม ดังนี้  (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย.60)

1

 ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนและยืนยันการลงทะเบียนในระบบให้สมบูรณ์

2

หลังจากลงทะเบียนให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ งานส่งเสริมวิชาการฯ

3

 เจ้าหน้าที่จะปรับค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ในระบบ

 ให้พิมพ์ใบลงทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบลงทะเบียนเรียน

  -นศ.กู้กรอ.ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้พิมพ์ 3 ใบ แล้วให้ไปประทับตรากู้ กรอ.ที่ห้องกิจการนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่งานส่งเสริมวิชาการฯ

  - นศ.ที่ไม่ได้กู้ กรอ. ให้พิมพ์ 2 ใบ ให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่งานส่งเสริมวิชาการฯ

5

 นำใบลงทะเบียน ไปชำระเงิน เฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ที่งานคลัง  ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 นักศึกษาโควตาพิเศษ ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น  เมื่อติดต่อกับงานส่งเสริมวิชาการฯ  โดยเฉพาะนักศึกษาชาย  ต้องไม่มีหนวดเครา หรือผมยาวเกินความเรียบร้อย


ดาวน์โหลดแบบฟอ์มแฟ้มสะสมที่นี่

 ดาว์โหลดแบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงานที่นี่smiley