ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : km 59
วันที่ประกาศ :  09 พ.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 339คน
ข้อความ

องค์ความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

การจัดการความรู้สายสนับสนุนช่วยวิชาการ [KM] ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพัฒนาองค์ความรู้ของการบริการด้านการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้ง 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้องการให้มีระบบมาตรฐานการบริการด้านข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในภาพรวม