ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : หนังสือคำสั่ง เลขที่ 0186 - ... ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ :  30 ม.ค. 2560 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 789คน
ข้อความ

ที่ 1052/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์" วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

ที่ 005.4/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัญจรสู่ตลาดนัดแรงงาน

ที่ 244/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่ 255/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา ปีที่ 1

ที่ 275/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ 276/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด"

ที่ 287/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16

ที่ 293/2559 แต่งตั้งบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2560-2564)

ที่ 295/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือด/สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่ 298/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเช้าศึกษาต่อ ประจำปี 2560

ที่ 300/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือดบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2560

ที่ 1131/2559 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่ 113/2558 แต่งตั้ง คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการ มทร.ตะวันออก วข.จบ.ทดแทน

ที่ 164/2559 แต่งตั้ง คกก.ดำเนินโครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน สนง.วข.จบ.

ที่ 173/2559 แต่งตั้ง คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 177/2559 แต่งตั้ง คกก.ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559

ที่ 185/2559 แต่งตั้ง คกก.ดำเนินงานฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ที่ 244/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก-สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ที่ 278/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 287/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

ที่ 293/2559 แต่งตั้งบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2560-2564)

ที่ 299/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ

ที่ 304/2559 แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company User) เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังฯ

ที่ 394/2557 แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สนง.วข.จบ.

ที่ 005.9/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ที่ 283/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2560

ที่ 033/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ที่ 265/2560 แต่งตังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 158/2559 แตงตั้งคณะกรรมการปฏบิัติงานเกี่ยวกับโครงการอบรมการลงทะเบียนและการใชระบบทะเบียนออนไลน  สําหรับนักศึกษาใหมและอาจารย  และกิจกรรมถายรปูทําบตัรนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2559

ที่ 185/2559  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  ประจําปีการศึกษา 2560 

ที่ 228/59  ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาต่อ ประจําปการศกึษา 2560 ระดับปรญิญาตรี เทียบโอน (ภาคสมทบ) คณะเทคโนโลยีสังคม

ที่ 233/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่ 286/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่ 298/2559  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  ประจําปีการศึกษา 2560 

ที่ 300/2559 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  ประจําปีการศึกษา 2560 

ที่ 302/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันเชิงวิชาการ   ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก_วิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 176/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ 177/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานและมุทิตาจิตแกผู้เกษียณอายุราขการ ปี 2559

ที่ 182/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ 190/2559 แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ที่ 210/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนงานฟาร์มวิทยาเขตจันทบุรี 

ที่ 211/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเรียนรวม วิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 213/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้งอาคารโคงจอดรถวิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 214/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี

ที่ 783/2559 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน