ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี MOA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ :  26 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 709คน
ข้อความ

โครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ : คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยยามากูจิ  ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน  2559

 

สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (MOA) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  กับคณะเกษตรศาสร์  มหาวิทยาลัย ยามากูจิ  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2556  นั้น  ซึ่งได้มีกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวตลอดระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแลกเปล่ยนนักศึกษาของทั้ง 2 คณะ  

ซึ่งบัดนี้คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยยามากูจิ  ประสงค์ส่งนักศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น  4  คน  เพื่อร่วมโครงการ  Short term stay / short term visit (SSSV)  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan  Student  Services  Organization JASSO)  ประจำปี  ค.ศ. 2016  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ระหว่างวันที่  29  สิงหาคม  -  7 กันยายน  2559  นี้  ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

ทั้งนี้  Japan  Student  Services  Organization (JASSO)  ประจำปี  ค.ศ.  2016  ได้ประสงค์ให้ทุน  Short term stay / short term visit (SSSV)  แก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  จำนวน  4  ทุน  ทุนละ 80,000 เยน  เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ  Young Scientist  Seminar  2016  และทำการวิจัยร่วม  ณ  มหาวิทยาลัยยามากูจิ  ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา  10  วัน  ในช่วงวันที่  17 - 26 พฤศจิกายน  2559  ที่จะถึงนี้

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  และสามารถพัฒนาร่วมมือทางด้านวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่อไปนี้  ในระดับวิทยาเขต  และ/หรือ มหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้นี้  คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยยามากูจิ  ประเทศญี่ปุ่นทั้ง 4 คน เสมือนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี