ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : หนังสือคำสั่ง 0145- ประจำปี 2559
วันที่ประกาศ :  25 ส.ค. 2559 
ชื่อประเภทข่าวสาร :
จำนวนคนเข้าดู : 973คน
ข้อความ

0145 คำสั่งที่  012/2559 คำสั่ง คก. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยฯ

0146 คำสั่งที่  017/2559 คำสั้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ

0147 คำสั่งที่  118/2559 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียมหอพักฯ

0148 คำสั่งที่  161/2559 คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมปฐมนิเทศ

0149 คำสั่งที่  1/2559  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

0150 คำสั่งที่  19/2559 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตจันทบุรี

0151  คำสั่งที่  155/2559 แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการเงินและเบิกจ่ายของหอพักนักศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี

0152 คำสั่งที่  168.2/2559 ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

0153 คำสั่งที่  131/2559 แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อน

0154 คำสั่งที่  412/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

0155 คำสั่งที่  024/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

0156 คำสั่งที่  113/2558 แต่งตั้ง คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยบ้านพักราชการ มทร.ตะวันออก วข.จบ.ทดแทน

0157 คำสั่งที่  162/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการก้าวทันมาตรฐานการบัญชีสู่ประชาคมอาเซียน

0158 คำสั่งที่  294/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลือจันท์ฯ

0159 คำสั่งที่  312/2558แต่งตั้ง คกก.บริหาร วข.จบ

0160 คำสั่งที่  321/2558 แต่งตั้ง คกก.พิจารณาการดำเนินงานวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขตจันทบุรีระยะยาว (พ.ศ.2560-2574)

0161 คำสั่งที่  394/2557 แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน สนง.วข.จบ

0162 คำสั่งที่ ศธ 0580.102(1)/0256 ขอเชิญร่วมโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

0163 คำสั่งที่ ศธ 0580.102(1)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ

0164 คำสั้งที่ ศธ 0580.104(4)-1067 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

0165 คำสั่งที่ 292/2557 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกงานบริหารทั่วไป

0166 คำสั่งที่  202/2558 ตั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

0167 คำสั่งที่  076/2557 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

0168 คำสั่งที่  118/2559 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับ และค่าประกันของเสีย

0169 คำสั่งที่  627/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

0170 คำสั่งที่  036/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ ประเภทโควตาพิเศษทั่วประเทศ

0171 คำสั่งที่ 057/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

0172 คำสั่งที่ 060/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ

0173 คำสั่งที่  093/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559กรณีรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ ประเภทสอบตรง

0174 คำสั่งที่  113/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

0175 คำสั่งที่  117/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม รอบที่ 3

0176 คำสั่งที่  151/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ประเภทสอบตรง (รับเพิ่มเติม)

0177 คำสั่งที่  0152/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ประเภทโควตาพิเศษทั่วประเทศ (รับเพิ่มเติม)

0178 คำสั่งที่  157/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่และอาจารย์ และกิจกรรมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

0179 คำสั่งที่  183/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ประเภทโควตาภาคตะวันออก

0180 คำสั่งที่ 190/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ประเภทโควตา และโควตาพิเศษ

0181 คำสั่งที่  191/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (ภาคสมทบ) คณะเทคโนโลยีสังคม

0182 คำสั่งที่  202/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์สอบ

0183 คำสั่งที่  301.1/2558 แตง่ ตงั้ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการแขง่ ขันทักษะทางวิชาการ “งานราชมงคลรักษเ์ หลืองจันท”

0184 คำสั่งที่  301/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559