Untitled Document
หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์. 039 - 307261 - 4 , โทรสาร. 039 - 307268 , 307274

ประชาสัมพันธ์  039-307261- 4 ต่อ 112 

หมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ

1). งานบริหารงานทั่วไป            

               - แผนกสารบัญ                                         102

               - แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ       116

2). งานนโยบายและแผน                                          110

3). งานบริหารงานบุคคล                                          111

4). งานคลัง                                                          

               - แผนกพัสดุ                              114

               - แผนกการเงิน                          104 , 105

               - แผนกบัญชี                             103

5). งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            

                - แผนกทะเบียนฯ                      106

                - ส่วนรับเข้าศึกษา                      107

6). งานวิจัยและพัฒนา                                             108

7). งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ                       112

8). งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            120

9). งานพัฒนานักศึกษา                                            117

10). หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ                            124