ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อข้อมูลข่าวสาร : ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกาษา 2561
วันที่ประกาศ :  18 ม.ค. 2561 
จำนวนคนเข้าดู : 3472คน
ข้อความ
การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบใหม่ TCAS 
ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzckhnUmFta2FUX1U
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 
วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzeUM2QWNlbm5zbE0
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2561 
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
https://drive.google.com/open?id=0BwkdnUxbWdNzazV0aFM3dmtLQjA
 
 
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 
 
รอบ 2 การรับแบบโควตา
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1TOlgfeijNt5gC2qY4umKnI5QfsQSvq_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1raeZbLUhwhGuTTsGhiDgZk0yrFB0seb2/view?usp=sharing
 
 
 
 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS  ปีการศึกษา 2561 
 
รอบ 1/2 Portfolio และมีการสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.

 1. ประกาศรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing

 2. ปฏิทินการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing

 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzcnF3R1dEOHpkQ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzb04xd2UwUDhxUGM/view?usp=sharing
 
 
 
 
 
 
 
 ****** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนสมัคร ******
 
https://sites.google.com/site/entryrmutto/rabb-rab-smakhr-xxnlin